Add: No. 109, Yongshen Road, Binzhou  
  Industrial Park, Binzhou City, Shandong  
  Tel: +86-543-8199508  
  Fax: +86-543-3560181
 
  Contact: Manager Shu+86-13854359448  
  Product Catalog

Dacron-cotton blending bamboo T65/C35 16S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo T65/C35 21S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo T65/C35 30S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo T65/C35 40S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo T10/C90 7S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo T10/C90 10S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo T10/C90 16S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo T10/C90 21S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo T10/C90 30S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo C80/T20 7S Ring spinning
Dacron-cotton yarn (general drainage)) C80/T20 7S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo C80/T20 10S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo C80/T20 16S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo C80/T20 21S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo C80/T20 30S Ring spinning
Dacron-cotton blending bamboo C30/T70 30S Ring spinning
Core spun yarn C100 7S Ring spinning
Slubby yarn C100 7S Ring spinning
Slubby yarn (general drainage) C100 8S Ring spinning
Slubby yarn (general drainage) C100 10S Ring spinning
Counter twist flat yarn (general drainage) C100 10S Ring spinning (knit)
Core spun yarn (general drainage) C100 10S Ring spinning (knit)
Counter twist flat yarn (general drainage) C100 16S Ring spinning(knit)
Slubby yarn (general drainage) C100 16S Ring spinning
Core spun yarn (general drainage) C100 16S Ring spinning
Core spun yarn (general drainage) C100 21S Ring spinning
Slubby yarn (general drainage) C100 21S Ring spinning
Counter twist flat yarn (general drainage) C100 21S Ring spinning (knit)
Pure cotton yarn C100 21S Ring spinning
Pure cotton yarn C100 30S Ring spinning
Counter twist flat yarn (general drainage) C100 30S Ring spinning (knit)
Slubby yarn (general drainage) C100 30S Ring spinning
Slubby yarn (general drainage) C100 32S Ring spinning
Core spun yarn (general drainage) C100 32S +40D Ring spinning
Core spun yarn (general drainage) C100 32S +40D Ring spinning (knit)
Slubby yarn (general drainage) C100 40S Ring spinning
Pure cotton yarn C100 42S Ring spinning
Slubby yarn (general drainage) C100 50S Ring spinning
Counter twist flat yarn (general drainage) C100 32S Ring spinning(knit)
Pure cotton yarn C100 32S Ring spinning
Pure cotton yarn C100 40S Ring spinning
Slubby yarn C100 40S Ring spinning
Core spun yarn (general drainage) C100 40S +50D Ring spinning